Edice FOTOSOUBOR

Ceník

Výhody a slevy pro registrované uživatele

Nevýhradní podlicenční smlouva

Objednávka práv na použití fotografie/fotografií

 

Prohlížeč fotografií z CD FTS1

Prohlížeč fotografií z CD FTS2

 

 

Nevýhradní podlicenční smlouvauzavřená mezi

HELLER.CZ s.r.o., IČ 264 40 041, DIČ 001-264 40 041, se sídlem Česká republika, Praha 1, Štěpánská 31, která je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 82357

(dále HELLER.CZ s.r.o.)

a

uživatelem,

kterým je ten, kdo fotografie na tomto CD (dále fotografie) prohlíží a/nebo dále užívá.

I.
Oprávnění HELLER.CZ s.r.o.
HELLER.CZ s.r.o. prohlašuje, že dne 1. srpna 2002 uzavřela s panem Ing. Jiřím Hellerem, autorem fotografií na tomto CD (dále autor) výhradní licenční smlouvu k užití fotografií a je proto oprávněna k uzavření této smlouvy.

II.
Práva a povinnosti
Práva a povinnosti autora, HELLER.CZ s.r.o. a uživatele fotografie se řídí ustanovením zákona č. 121/2000 Sb., (autorský zákon), touto smlouvou a dalšími předpisy České republiky.

III.
Bezplatné užití
HELLER.CZ s.r.o. souhlasí, aby uživatel užil fotografii pro svoji osobní potřebu. Osobní potřebou se rozumí: zobrazení fotografie na obrazovce počítače, tzv. tapeta a prohlížení fotografie. Osobní potřeba nezahrnuje šíření fotografie v jakékoliv formě. Užití pro osobní potřebu je bezplatné. Podmínkou je oprávněná držba originálu tohoto CD.

IV.
Placené užití
1. HELLER.CZ s.r.o. souhlasí, aby fotografie byla užita k dalšímu rozmnožování podle § 13 autorského zákona (zhotovování dočasných nebo trvalých, přímých nebo nepřímých rozmnoženin fotografie, a to jakýmikoli prostředky a v jakékoli formě za účelem zpřístupnění fotografie prostřednictvím těchto rozmnoženin), vystavování podle § 17 autorského zákona a sdělování veřejnosti podle § 18 odst. 2 autorského zákona (volný přístup k fotografii na místě a v čase podle své vlastní volby zejména počítačovou nebo obdobnou sítí). Užitím se rozumí např. otištění fotografie v periodické či neperiodické publikaci, návrh a tvorba obchodních tiskovin, použití fotografie jako součásti www.stránky nebo vystavení fotografie na monitorech počítačů nebo televizních přístrojů. Tato licence nezahrnuje licenci k rozšiřování takto zhotovených rozmnoženin.
Podmínkou je zaplacení odměny HELLER.CZ s.r.o. za každé užití fotografie podle čl. VI. této smlouvy. Jméno autora bude uvedeno ve formě "© Foto: HELLER.CZ". 2. HELLER.CZ s.r.o. souhlasí, aby fotografie byla užita k rozšiřování podle § 14 autorského zákona (např. užití k potisku reklamních a dárkových předmětů, obalů výrobků, zhotovení pohledů, blahopřání, cedulek, magnetů, kalendářů) a k pronájmu podle § 15 autorského zákona. Podmínkou je předchozí písemný souhlas HELLER.CZ s.r.o., zaplacení odměny HELLER.CZ s.r.o. za užití každé fotografie podle čl. VI. této smlouvy a písemná dohoda o další odměně za užití fotografie podle počtu vyrobených rozmnoženin.
3. Použitím fotografie se rozumí i fáze tvorby makety výrobku nebo zařazení do nabídky prodeje nebo prezentace firmy.

V.
Odměna
Odměny za užití fotografie dle čl. IV. jsou uvedeny v ceníku na internetové adrese www.heller.cz/cenikcd. Tento ceník může být zaslán v písemné formě na základě žádosti na internetovou adresu jiri@heller.cz nebo poštou na adresu HELLER.CZ s.r.o., Štěpánská 31, Praha 1, PSČ 110 00, Česká republika. Zde lze získat ceník a případnou smlouvu podle čl. VI. odst. 2. v případě, že není přístup na internetové adresy, které jsou uvedeny v této smlouvě.

VI.
Doba užití
1. Tato nevýhradní licenční smlouva platí jeden rok od prvého užití fotografie. V případě pokračujícího užití fotografie podle čl. III. je třeba do 30 dnů po uplynutí jednoho roku znovu zaplatit úhradu podle aktuálního ceníku autora. Zaplacením odměny se smlouva uzavírá na další jeden rok. 2. V případě užití fotografie po 31.12.2003 se nevýhradní licenční smlouva bude řídit ustanoveními smlouvy, kterou HELLER.CZ s.r.o. zpřístupní na počítačové nebo obdobné síti na internetové adrese www.heller.cz/smlouvacd.php. do doby, než bude zpřístupněna nová smlouva, řídí se vzájemné vztahy HELLER.CZ s.r.o. a uživatele touto smlouvou na dobu dalšího kalendářního roku.

VII.
Další nároky HELLER.CZ s.r.o.
1. Uživatel je povinen oznámit HELLER.CZ s.r.o. užití díla podle čl. IV. smlouvy včetně jeho rozsahu a poskytnout HELLER.CZ s.r.o. dvě rozmnoženiny fotografie nebo dvě ukázky věci, na kterou byla fotografie užita na základě této licence. Pokud by toto nebylo dobře možné z technických důvodů, lze zaslat fotografickou dokumentaci o použití fotografie.
2. Oznámení o užití fotografie a dvě rozmnoženiny či ukázky užité fotografie je třeba zaslat na adresu HELLER.CZ s.r.o., Štěpánská 31, Praha 1, PSČ 110 00, Česká republika.

VIII.
Tato smlouva je autorským dílem JUDr. Ivo Palkosky, advokáta se sídlem v Kladně, Kleinerova 24, PSČ 272 01, Česká republika. Další užití této smlouvy nebo její části a systém provázanosti mezi smlouvou a CD a/nebo jejich změny, je možné pouze po dohodě s tímto advokátem.